ÅRSMÖTEN FLYTTADE!

Årsmöten för våra föreningar är flyttade till den 25 maj.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmöte

Kallelse till årsstämma med Ammer byförening ideell förening

onsdagen den 25 mars 2020 kl. 19.00 på Ammerågården

———————————————————————————————————-

Föredragningslista

 1. Val av mötesordförande
 1. Val av sekreterare samt två justerare
 1. Godkännande av kallelse och fastställande av dagordning
 1. Styrelsens verksamhetsberättelse
 1. Revisorernas berättelse
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 1. Fastställa årsavgift
 1. Val av ledamöter och suppleanter
 1. Val av 2 revisorer och en revisorssuppleant
 1. Val av eventuella kommittéer
 1. Utse valberedning bestående av 3 ledamöter
 1. Övriga frågor och förslagBildresultat för årsmöte
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Välkommen på Årsmöte

Kallelse till årsstämma med Ammer byutveckling ekonomisk förening onsdagen den 25 mars 2020 kl. 19.00 på Ammerågården

Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 20 mars 2020                    —————————————————————————————-Föredragningslista

§ 1 Val av mötesordförande

§ 2 Fastställande av röstlängd

§ 3 Val av sekreterare samt två justerare tillika rösträknare

§ 4 Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

§ 5 Styrelsens årsredovisning

§ 6 Revisorernas berättelse

§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkning

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 9 Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen

§ 10 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

§ 11 Motioner till stämman

§ 12 Beslut om uttaxering av årsavgift enligt § 5

§ 13 Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorer

§ 14 Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 14

§ 15 Val av revisorer och suppleanter enligt § 16

§ 16 Val av valberedning enligt § 13

§ 17 Stämmans avslutande

Vi bjuder på kaffe och smörgås!Bildresultat för årsmöte

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Se nu tittar lilla solen in igen……

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Gamla foton från Ammer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar